News
State awards to Vallex Group employees (16.09.2011)
16.09.2011
On the occasion of the 20th anniversary of independence, by the decree of the RA President Serzh Sargsyan issued on 03.09.2011, Anania Shirakatsi medals have been awarded
Order to the honored specialist (23.08.2011)
23.08.2011
On the occasion of his 80th anniversary, as well as for the long-year devoted work, based on the order of the Chairman of Vallex Group companies Valeri Mejlumyan, dated 23.08.2011, the Head of the construction, main plans and transport sectors of the Engineering- architectural department Abraham Kalpakchyan has been awarded a“Golden Cross” order of Vallex Group and a premium established by the procedure of awarding the orders.
The results of the tender (armenian) (08.08.2011)
08.08.2011
05.08.2011 թ. «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության Խանջյան 19 հաս­ցեում գտնվող գրասենյակում տե­ղի ունե­ցավ Թեղուտի հան­քավայրի շահա­գործ­ման համար կատարվող անտառահատ­մամբ ան­տա­ռա­յին տնտեսությանը հասց­վող վնա­սի հա­տուց­ման ծրագ­րի հա­մա­ձայն ստեղծ­ված մրցու­թա­յին հանձ­նա­ժո­ղո­վի՝ ան­­­տա­ռա­պատ­ման աշ­խա­տանք­­ներ իրա­կա­նաց­նող կազ­մա­կեր­պու­թ­յան (կազ­մա­կեր­պու­թյուն­­նե­րի) ընտ­րու­թ­յան նպա­տակով 14.07.2011 թ. հայ­տա­րար­ված մրցույ­թի արդ­յունք­նե­րի ամ­փոփ­ման համար գու­մար­ված նիս­­տը:
Triple celebration in Alaverdi (17.07.2011)
17.07.2011
On the 17th of July, 2011 Vallex Group companies together with the Municipality of Alaverdi organized festal ceremonies devoted to the Day of Miners and Metallurgists,the Day of Alaverdi and the 241 anniversary of Alaverdi copper smelter.
Invitation to bid for afforestation (13.07.2011)
13.07.2011
The competition committee, which has been established according to the “Compensation project for the damage caused to the forestry by logging forest coverage for the realization of Teghout deposit exploitation project”
President Sargsyan invited a meeting, which was attended by the managers and owners of the mining companies operating in Armenia (26.04.2011)
26.04.2011
Today, President Serzh Sargsyan invited a meeting at the administrative office of the Vellex Group companies, which was attended by the managers and owners of the mining companies operating in Armenia.
Bells for the Church of Odzun (06.04.2011)
06.04.2011
In the framework of corporate social responsibility programs of Vallex Group Companies church bells have been devoted to the church of Odzun.
Teghout cjsc – FL Smidth cooperation (21.03.2011)
21.03.2011
The processing enterprise of Teghout copper molybdenum plant is being planned to be enriched by the equipment produced by FL Smidth Company.