Old Version
News
Launch of the new smoke-flue and chimney (22.09.2011)
22.09.2011
On September 22, 2011 Vallex Group companies together with the Municipality of Alaverdi held celebrations devoted to the 20th anniversary of the Independence of the Republic of Armenia and the establishment of Vallex Group companies.
State awards to Vallex Group employees (16.09.2011)
16.09.2011
On the occasion of the 20th anniversary of independence, by the decree of the RA President Serzh Sargsyan issued on 03.09.2011, Anania Shirakatsi medals have been awarded
Pilgrimage to Western Armenia (29.08.2011)
29.08.2011
Base Metals cjsc of Vallex Group and the Municipality of Alaverdi organized tour-pilgrimage around Western Armenia for a group of young people from Alaverdi.
Order to the honored specialist (23.08.2011)
23.08.2011
On the occasion of his 80th anniversary, as well as for the long-year devoted work, based on the order of the Chairman of Vallex Group companies Valeri Mejlumyan, dated 23.08.2011, the Head of the construction, main plans and transport sectors of the Engineering- architectural department Abraham Kalpakchyan has been awarded a“Golden Cross” order of Vallex Group and a premium established by the procedure of awarding the orders.
The results of the tender (armenian) (08.08.2011)
08.08.2011
05.08.2011 թ. «Թեղուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության Խանջյան 19 հաս­ցեում գտնվող գրասենյակում տե­ղի ունե­ցավ Թեղուտի հան­քավայրի շահա­գործ­ման համար կատարվող անտառահատ­մամբ ան­տա­ռա­յին տնտեսությանը հասց­վող վնա­սի հա­տուց­ման ծրագ­րի հա­մա­ձայն ստեղծ­ված մրցու­թա­յին հանձ­նա­ժո­ղո­վի՝ ան­­­տա­ռա­պատ­ման աշ­խա­տանք­­ներ իրա­կա­նաց­նող կազ­մա­կեր­պու­թ­յան (կազ­մա­կեր­պու­թյուն­­նե­րի) ընտ­րու­թ­յան նպա­տակով 14.07.2011 թ. հայ­տա­րար­ված մրցույ­թի արդ­յունք­նե­րի ամ­փոփ­ման համար գու­մար­ված նիս­­տը:
Triple celebration in Alaverdi (17.07.2011)
17.07.2011
On the 17th of July, 2011 Vallex Group companies together with the Municipality of Alaverdi organized festal ceremonies devoted to the Day of Miners and Metallurgists,the Day of Alaverdi and the 241 anniversary of Alaverdi copper smelter.
Invitation to bid for afforestation (13.07.2011)
13.07.2011
The competition committee, which has been established according to the “Compensation project for the damage caused to the forestry by logging forest coverage for the realization of Teghout deposit exploitation project”
Bridges of Cooperation and Friendship between Alaverdi and Drmbon (13.06.2011)
13.06.2011
From 8-11 of June, 2011 with the joint initiative of Vallex group companies and Municipality of Alaverdi, the representatives of the local authorities and public activists of Alaverdi visited the Republic of Nagorno-Karabakh.
Interview with the Vice-President of Vallex Group Companies Gagik Arzumanyan (07.05.2011)
07.05.2011
Interview of the Vice-President of Vallex Group Companies Gagik Arzumanyan to "hetq.am" internet page.