Ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ կատարելու և դրանց «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության արձագանքման ընթացակարգ.

1. Ընդհանուր դրույթներ.
1.1. Ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներ կատարելու և դրանց «Թեղուտ» ՓԲ ընկերության արձագանքման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Հարցման ընթացակարգ) նպատակն է Ընկերության տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության կենսագործումը Ընկերության շահառուներին տեղեկատվության տրամադրման գործընթացի համակարգման միջոցով:
1.2. Հարցման ընթացակարգը կազմվել է Ընկերության տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության սկզբունքներով, շահագրգիռ հանրության ներկայացուցիչների կողմից Ընկերության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հարցումներին (այսուհետ սույն Ընթացակարգի շրջանակներում՝ Հանրային հարցում) պատասխանելու և (կամ) Ընկերության անունից որևէ այլ նպատակով տեղեկատվություն հրապարակելու գործընթացները կարգավորող ներքին փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:
1.3. Հանրային հարցումներին Ընկերության անունից պատասխանելու իրավասություն ունեն Ընկերության գլխավոր տնօրենը, վարչությունների պետերը և մամուլի խոսնակը:

2. Հանրային հարցումը.
2.1. պետք է շարադրված լինի գրագետ, հստակ և հասկանալի,
2.2. պարունակի Հանրային հարցումը ներկայացնող սուբյեկտի (լրատվամիջոցի, կազմակերպության և այլն) տվյալները, Հանրային հարցման նպատակի, պատասխանի հրապարակման ակնկալվող ժամկետի և ձևաչափի վերաբերյալ տեղեկատվություն,

3. Հանրային հարցումները կարող են լինել բանավոր և գրավոր.
3.1. գրավոր Հանրային հարցումն անհրաժեշտ է ուղարկել pr@vallex.com էլ. հասցեով, կամ թղթային տարբերակով ներկայացնել Ընկերության ՀՀ, ք. Երևան, Խանջյան 19 կամ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ հասցեներով,
3.2. բանավոր Հանրային հարցում կարող է ներկայացվել Ընկերության գործունեության շահառուների հետ Ընկերության նախաձեռնությամբ կազմակերպված պլանային հանդիպումների, Ընկերության նախաձեռնությամբ կազմակերպված մամուլի ասուլիսների, Ընկերության գլխավոր տնօրենի, վարչությունների պետերի և մամուլի խոսնակի հետ հարցազրույցների շրջանակներում:

4. Հանրային հարցումներին Ընկերության արձագանքման ժամկետները և կարգը.
4.1. Ընկերության արձագանքը գրավոր Հանրային հարցմանը, որպես կանոն, ներկայացվում է գրավոր, սակայն առանձին դեպքերում, հարցման հեղինակի և Ընկերության փոխհամաձայնությամբ՝ կարող է ներկայացվել նաև բանավոր կերպով,
4.2. գրավոր Հանրային հարցումներին Ընկերությունը արձագանքում է առավելագույնը 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում՝ գրավոր արձագանքման դեպքում, կախված Հանրային հարցման ստացման ճանապարհից՝ նույն էլ. հասցեով առաքելով արձագանքը, որից ստացվել է Հանրային հարցումը կամ որը նշված է եղել Հանրային հարցման մեջ կամ թղթային տարբերակով՝ արձագանքը Հանրային հարցման մեջ նշված փոստային հասցեով առաքելով կամ մատչելի դարձնելով արձագանքի թղթային տարբերակը Ընկերության գրասենյակներից մեկում և այդ մասին ծանուցելով Հանրային հարցման հեղինակին,
4.3. բանավոր Հանրային հարցմանը Ընկերությունն արձագանքում է անմիջապես, բանավոր պատասխանը կամ պատասխանման անհնարինության հիմնավորումը ներկայացնելով կամ հայտնում գրավոր արձագանքման անհրաժեշտության մասին, ինչն իրականացվում է գրավոր Հանրային հարցումներին արձագանքման կարգով և ժամկետներում,
4.4. Ընկերության արձագանքը պետք է պարունակի Հանրային հարցման մեջ տրված հարցերի սպառիչ պատասխանները կամ պատասխանման անհնարինության հիմնավորումը:

5. Հարցման ընթացակարգը ենթակա է վերանայման՝ Ընկերության տեղեկատվական թափանցիկության քաղաքականության կենսագործման տեսանկյունից առավել արդյունավետ դառնալու նկատառումներով, և Ընկերությունը բաց է Հարցման ընթացակարգի բարելավման առաջարկների համար: