LMI

Partners

Armenian Copper Programme cjsc (Republic of Armenia) Teghout cjsc (Republic of Armenia) Zangezour Copper Molybdenum Combine cjsc (Republic of Armenia) FL ... read more

History

The institute, founded in 1952 in Yerevan by Ministry of non-ferrous metallurgy of the USSR, was branch of ... read more

About Us

In 1994 the institute was registered by RA State register as “Research and Design Institute of Armenian Non-ferrous ... read more

Main results of Vallex Group companies in 2013

The English version is not available. 2013թ. «Վալլեքս» խմբի ընկերությունների համար եղել է հագեցած աշխատանքային տարի: Ընկերություններից յուրաքանչյուրի ... read more

Announcement

The English version will be available soon. «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ընկերության հորատման ստորաբաժանումը մատուցում է երկրաբանահետախուզական հորատանցքերի ... read more

Order to the honored specialist

The English version will be available soon. Երկարամյա անձնվեր աշխատանքի համար, ութսունամյա հոբելյանի առթիվ «Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» փակ բաժնետիրական ... read more