Լեռնային բաժնի գիտահետազոտական աշխատանքների հիմնական ուղղություններն են`

Բաց լեռնային աշխատանքներ

 • մշակման համակարգեր
 • բացահանքերի և լցակույտերի կողերի թեքություն
 • կորուստներ և աղքատացում
 • հանքաքարի միջինացում
 • բարձման-տեղափոխման աշխատանքներ

Հարստացման ֆաբրիկաների պոչամբարների շահագործում

 • պոչերի նստվածքների ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր հետազոտություններ
 • պոչամբարի սահմանափակող պատերի կայունության գնահատում և հաշվարկ
 • ողողալցման ափին պոչերի դասավորման պրոցեսի ուսումնասիրություն

Ճարտարագիտական կրող կոնստրուկցիաների վիճակի չքայքայող վերահսկում

 • խոշոր լեռնա-տեխնիկական սարքավորումների մետաղական իրանների վիճակի չքայքայող վերահսկում և մնացորդային ամրության որոշում
 • լեռնային կապիտալ փորվածքների բետոնային երեսարկի չքայքայող վերահսկում և փաստացի մնացորդային ամրության որոշում
 • հանքաքարի ստորգետնյա հանույթի ժամանակ մաքրման խուցերի բնամասերի և առաստաղի վիճակի ակուստիկ-էմիսիոն վերահսկում և կրող ունակության որոշում
 • ակուստիկ-էմիսիոն մեթոդներով լեռնային ապարների քայքայման փուլերի վերահսկում և որոշում

Ստորգետնյա լեռնային աշխատանքներ

 • հանքավայրերի բացման եղանակի հիմնավորում ու ընտրություն
 • հանքավայրերի ստորգետնյա եղանակով ռացիոնալ մշակման համակարգի պարամետրերի որոշում և հիմնավորում
 • հանքաքարի ստորգետնյա եղանակով արդյունահանման ժամանակ կորուստների և աղքատացման նորմատիվային ցուցանիշների մշակում
 • ստորգետնյա կառույցների և հանքերի կառուցման ու շահագործման համար անհրաժեշտ սարքավորումների ընտրություն, տեղում ներդրում
 • մշակված դատարկ տարածությունների լցոնման համալիրների և լցոնման համար լցանյութերի կազմի ընտրություն, լցանյութերի պնդեցման էլեկտրաակտիվացման եղանակի մշակում և ներդրում
 • պայթուցիկ նյութերի արտադրության համալիրի կանոնակարգում և կազմակերպում
 • ցանկացած տիպի հանքամարմինների արդյունահանման տեխնոլոգիական սխեմաների հիմնավորում ու կազմում
 • հանքավայրերում հանքաքարի և ապարների կայունության գնահատում
 • ստորգետնյա լեռնային փորվածքների ամրակապերի նոր տեսակների մշակում

Կատարված աշխատանքներ

Լեռնային բաժինը կատարել է հետևյալ հիմնական աշխատանքները`

Կապանի հանքավայր

 • հորատա-պայթեցման համալիրի և խցերի պարամետրերի օպտիմալացում
 • բացահանքի հատակի բնամասից հանքաքարի զանգվածային պոկման կազմակերպում
 • հանքավայրի կրկնակի մշակում
 • հանքավայրի ստորին հորիզոնների արդյունահանման սխեմաների մշակում

Շահումյանի հանքավայր

 • հանքավայրի մշակման տեխնոլոգիական լուծումներ

Ախթալայի և Շամլուղի հանքավայրեր

 • հանքաքարի հանույթի որակական ցուցանիշների պարամետրերի և նորմերի օպտիմալացում

Ալավերդու հանքավայր

 • հանքաքարի հորատանցքային պոկման յուրացում

Ազատեկի հանքավայր

 • ամրակապի նոր տեսակների մշակում

Սոտքի հանքավայր

 • հանքավայրի հանքաքարի և ապարների կայունության գնահատում
 • մշակման համակարգի հիմնավորում և ընտրություն
 • սարքավորումների ընտրություն, ներդրում
 • մշակված տարածության լցոնման համար լցանյութերի կազմի ընտրություն
 • լցանյութի պնդեցման էլեկտրաակտիվացման եղանակի մշակում և ներդրում
 • բոլոր տեսակի հանքամարմինների արդյունահանման համար տեխնոլոգիական սխեմաների օպտիմալացում

Մեղրաձորի հանքավայր

 • հանքավայրի հանքաքարի ու ապարների կայունության գնահատում
 • մշակման համակարգերի հիմնավորում, ընտրություն և յուրացում

Դրմբոնի հանքավայր

 • տարբեր մշակման համակարգերի կիրառման հնարավորության գնահատում

Փարաքարի հանքավայր

 • օգտակար հանածոյի արդյունահանման տեխնոլոգիական սխեմաների հիմնավորում և մշակում