Հարստացուցիչ ֆաբրիկայից պոչանքներն ինքնահոս պոչատարով տեղափոխվում են Խառատանոց վտակի կիրճում գտնվող պոչամբար: Բնական ջրհոսքերը հիդրոտեխնիկական կառույցների միջոցով նախապես հեռացվում են կիրճից: Պոչանքների տեղակայման համար նախատեսված ծավալը ձևավորվում է պատվարի շնորհիվ, որը կառուցվում է հանքի մակաբացման դատարկ ապարների ու կավային գրունտների օգտագործմամբ: Պոչերը քամվելու արդյունքում գոյացած, պարզեցված ջուրը կոլեկտորի միջոցով հեռացվում է երկրորդային պարզեցման ավազան:

Ջրազերծված պոչանքի մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց փակվում են կոլեկտորի ցածր մակարդկում գտնվող ջրընդունիչ հորերը, և ջուրը հեռացվում է առավել բարձր գտնվող հորերով: Նախնական ծավալը սպառվելուց հետո պատվարը բարձրացվում է պոչանքի զենիթային տրմամբ իրականացվող տղմալցման եղանակով:

Պարզեցման ավազանում երկրորդային զտում անցնելոց հետո ջուրը պոմպակայանով հետադարձ մատակարարվում է հարստացուցիչ ֆաբրիկա: Փակ շրջանառությունը գործնականում բացառում է արտադրական ջրերով շրջակա միջավայրի աղտոտումը:

Պոչամբարի շահագործմանը զուգընթաց իրականացվող ռեկուլտավացիոն աշխատանքների շրջանակներում պատվարի լանջերը, իսկ շահագործման ավարտից հետո՝ ամբողջ մակերեսը պատվում են հողի բերրի շերտով և կանաչապատվում:

Ավելի մանրամասն տես Թեղուտ պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի աշխատանքային նախագծի 3.3 հատորը: