«Վալլեքս» խմբի ընկերությունները ժամանակակից լեռնահարստացուցիչ ֆաբրիկայում աշխատանքի են հրավիրու.

1. Բարձրակարգ ճարտարագետ-էլեկտրիկների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 • բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • անգլերենի իմացություն
 • լեռնամետալուրգիայի բնագավառում բազային գիտելիքներ
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն
 • – բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

 • էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումների արդյունավետ գործառնության, տեխնիկական սպասարկման և ընթացիկ վերանորոգման ապահովում, առավել հավանական անսարքությունների բացահայտում և կանխում
 • էլեկտրաէներգիայի ծախսի առավելագույն արդյունավետության ապահովում
 • էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորումներ սպասարկող աշխատողների հրահանգավորում
 • էլեկտրական սարքերի ընթացիկ ստուգումների, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման աշխատանքների ժամանակացույցի մշակում, հիմնավորում և կատարման ապահովում
 • անհրաժեշտ տեխնիկական փաստաթղթերի կազմում և վարում:

2. Բարձրակարգ ճարտարագետ-մեխանիկների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 • բարձրագույն տեխնիկական կրթություն
 • առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • անգլերենի իմացություն
 • մետալուրգիայի բնագավառում բազային գիտելիքներ
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն
 • – բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

 • ապահովում է սարքավորումների անխափան, հուսալի աշխատանքը և հրահանգին համապատասխան շահագործումը
 • կատարում է սարքավորումների հուսալիության բարձրացմանն ուղղված աշխատանքներ
 • կազմում է սարքավորումների ընթացիկ վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման ժամանակացույց, ինչպես նաև մեխանիզմների ստուգման, փորձարկման և կանխարգելիչ պահպանման ծրագիր և վերահսկում է դրանց իրագործումը
 • ապահովում է սարքավորումների արդիականացումը, աշխատանքներ է տանում դրանց երկարակեցության բարձրացման ուղղությամբ
 • իրականացնում է սարքավորումների շահագործման գործընթացի նկատմամբ տեխնի­կա­կան վերահսկողություն և ապահովում է նյութական պաշարների ռացիոնալ օգտագործումը
 • մշակում և իրականացնում է չնախատեսված դադարների կանխարգելման միջոցառումներ:

3. Բարձրակարգ ճարտարագետ-տեխնոլոգների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 • բարձրագույն տեխնիկական կրթություն՝ քիմիկոսի կամ ինժեներ մեխանիկի որակավորմամբ
 • առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ
 • հանքաքարի հարստացման քիմիական գործընթացների իմացություն և կառավարման փորձ
 • մետալուրգիայի բնագավառում բազային գիտելիքներ
 • համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • անգլերենի իմացություն
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն
 • – բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

 • տեխնոլոգիական գործընթացի դիագրամների պատրաստում, գործընթացի կառավարում, ճարտարագիտական չափորոշիչներին համապատասխանության ապահովում
 • տեխնոլոգիական գործընթացի ջերմահաշվարկում, զանգվածների մնացորդների և օգտակար մնացորդների հաշվարկում
 • գազային, հեղուկ և երկբաղադրիչ հիդրավլիկայի հաշվարկների իրականացում
 • պոմպերի և կոմպրեսորների կավիտացիոն և ճնշումային հաշվարկների իրականացում
 • պահպանիչ կափույրների չափային հաշվարկների և համակարգի վերլուծության իրականացում
 • շրջակա միջավայրի պահպանության չափորոշիչներին տեխնոլոգիական գործընթացի համապատասխանության ապահովման փորձ:


4. Ջարդիչների, փոխակրիչների ու աղացների մեքենավարների և փականագործ-նորոգողների

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 • համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • անգլերենի իմացություն
 • բազային գիտելիքներ մեխանիկայի և մեքենասարքավորումների վերաբերյալ
 • անսարքությունների հայտնաբերման տրամաբանական ունակություններ
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն
 • – բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

 • հետևել սարքավորումների պատշաճ տեխնիկական վիճակին և գործառնությանը
 • գործարկել մեքենաները և դադարեցնել դրանց աշխատանքը՝ ըստ անհրաժեշտության
 • համապատասխան գործիքներով իրականացնել սարքավորումների ընթացիկ սպասարկում, պարբերաբար զննել փոկերը, շղթաները, ատամնանիվներն, աստղանիվներն ու փոկանիվները, ապահովել դրանց պատշաճ մաքրությունն ու արտաքին տեսքը
 • իրականացնել հիմնական սարքավորումների պարբերական զննում և խափանումների կանխարգելման համար – անհրաժեշտ նորոգումների անհրաժեշտություն բացահայտելու դեպքում այդ մասին զեկուցել ղեկավարին
 • կատարել ջարդիչների, փոխակրիչների և աղացների պատշաճ գործառնության համար անհրաժեշտ այլ աշխատանքներ:


5. էլեկտրամոն­տյոր­նե­րի

Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 • համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • անգլերենի իմացություն
 • բազային գիտելիքներ էլեկտրական չափիչ սարքերի, շարժիչների, կարգավորվող հաճախականությամբ շարժաբերների և այլ սարքավորումների վերաբերյալ
 • անսարքությունների հայտնաբերման տրամաբանական ունակություններ
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն
 • – բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:

Նախատեսված պարտականություններ.

 • համապատասխան սարքերի և գործիքների միջոցով ստուգել ֆաբրիկայի էլեկտրական սարքավորումները, դրանց հավաքման պատշաճությունը և համապատասխանությունը հաստատված սխեմաներին և հրահանգներին,
 • հայտնաբերել և վերացնել հնարավոր անսարքությունները
 • կատարել սարքավորումների մոնտաժում և ապամոնտաժում՝ տրված սխամեային համապատասխան
 • զննել էլեկտրական շղթաները, լարանցումները, կոնտակտները, թերի միացումներ և (կամ) մեկուսացման խաթարումներ հայտնաբերելու դեպքում կատարել համապատասխան նորոգման աշխատանքներ
 • կատարել անսարքությունների կանխարգելման միջոցառումներ, պահպանել էլեկտրական սարքավորումների մաքրությունը և պատշաճ գործառնության համար անհրաժեշտ այլ պայմանները
 • կատարել մաշված դետալների փոխարինման և սարքավորումների ընթացիկ համալրման, համալարման, վերանորոգման և այլ աշխատանքներ:

6. Ֆլոտացնողների, զտիչագործների և ազդանյութի լուծույթագործների


Հավակնորդներին առաջադրվող պահանջներ.

 • համապատասխան աշխատանքային փորձ
 • համակարգչից օգտվելու հմտություններ
 • անգլերենի իմացություն
 • բազային գիտելիքներ հանքաքարի հարստացման գործընթացների վերաբերյալ
 • անսարքությունների հայտնաբերման տրամաբանական ունակություններ
 • աշխատանքի անվտանգության կանոնների իմացություն
 • – բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապա­հով­ման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմ­նա­կան ցուցանիշների իմացություն:


Նախատեսված պարտականություններ.

 • հետևել սարքավորումների շահագործման գործընթացին, ապահովել շարունակական անխափան աշխատանքային հոսք
 • իրականացնել սարքավորումների պարբերական զննություններ, հայտնաբերել և կանխել անսարքությունների հնարավոր վտանգները
 • մաքրել, կարգավորել, և սարքին վիճակում պահել ֆլոտոմեքենաները
 • վերահսկել ֆլոտոմեքենաների աշխատանքը, կառավարել շարժիչների, պոմպերի, փականների, փրփուր ստեղծող և խառնուրդ առաջացնող օդամղիչ համակարգի աշխատանքը
 • կարգավորել ազդանյութերի քանակությունները ֆլոտացման ագրեգատներում
 • ապահովել ֆլոտացիայի, փորձարկումների և արտադրական գործընթացների արդյունքների գրանցումը սահմանված ձևաչափերով:


Աշխատանքի 
պայմաններ.

 • գտնվելու վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզ
 • ծանրաբեռնվածությունը՝ լրիվ դրույք
 • տևողությունը՝ մշտական հիմքով
 • բարձր վարձատրվող, հետաքրքիր աշխատանք արագ զարգացող ընկերությունում
 • մասնագիտական աճի, ինքնակրթության և հմտությունների կատարելագործման պայման­ներ:

Աշխատողների ընտրությունը կիրականացվի մրցույթային կարգով՝ հարցազրույցի և թեստավորման արդյունքների հիման վրա: Բնապահպանության, սոցիալական, աշխատանքի անվտանգության բնագավառներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության և գործունեության հիմնական ցուցանիշների և այլ տեղեկատվությամբ ամփոփագիրը կարող եք ներբեռնել «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքից՝ հետևյալ հղումով:

Ցանկացողներին խնդրում ենք համապատասխան որակավորումը հաստատող փաստաթղթերի թվային պատճենները համառոտ ինքնակենսագրականի հետ միասին ուղարկել plantvacancy@vallex.com էլ. հասցեով:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք զանգահարել (+374 10) 510 885 լրաց. 2103 հեռախոսահամարով:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 05.04.2014 թ.: